It seams that you haven't connected with your Twitter account

מדיניות הפרטיות

פרטיותך מאוד חשובה לנו ביקב 1848 (http://1848.co.il/), בבעלות יקב 1848 בע”מ ח.פ. 513744144 (להלן – “האתר”, “החברה”, ו״היקב״ בהתאמה). החברה מיישמת נהלי שמירה על פרטיותו של המשתמש באתר, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש בו. תנאים המפורטים לעיל, מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.

השימוש באתר, ובכלל זה רכישת מוצרים באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות פרטיות וכן תנאי שימוש ורכישה המהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, אנא הימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.

שים לב – מכירה של משקאות אלכוהוליים אסורה על פי דין למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ומהווה עבירה פלילית ולכן השימוש באתר והרכישה בו למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורים. שימוש באתר מהווה הצהרה כי הנך מעל גיל 18. במידה ולא – הינך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל רכישת מוצרים באמצעותו.

1.              הרשמה לאתר ומסירת פרטים;

א.             הגלישה באתר אינה מצריכה מסירת פרטים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים האתר (לרבות טפסי יצירת קשר / רישום למועדון חברים ועוד) ובפרט רכישת מוצרים באמצעות האתר יתאפשרו רק ללקוחות רשומים. הרישום הינו פשוט ונעשה ללא עלות.

הרשמה לאתר מותרת רק לתושב מדינת ישראל, בגיר בן 18 ומעלה שאינו פסול דין (וכן תאגיד המאוגד כדין אשר כל בעלי מניותיו ומנהליו הינם בגירים בני 18 ומעלה), בעל כתובת דוא”ל תקפה ואשר מחזיק בכרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי המאושרת לתשלום באתר.

ב.            במסגרת ההרשמה לאתר הנך נדרש למסור פרטים מזהים אישיים, לרבות: שם מלא, כתובת דוא”ל תקפה, מספר טלפון נייד פעיל, כתובת מגורים, תאריך לידה וכיוב’.

הנך נדרש למסור רק פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, בין היתר על מנת למנוע תקלה באספקת המוצרים או שליחתם. למען הסר ספק, אינך חייב על פי דין למסור לחברה פרטים אישיים כלשהם והדבר נתון לרצונך ולהסכמתך, אולם אי מסירתם לא תאפשר לך לבצע שימוש באתר ולרכוש מוצרים באמצעותו.

הפרטים שתמסור יישמרו במאגרי המידע של החברה, בהתאם להוראות הדין, והשימוש בהם, כמו גם ביתר המידע שייאסף במסגרת שימושך באתר. למען הסר ספק, פרטי האשראי אינם נשמרים במאגרי החברה.


ג.             בביצוע שימוש באתר אתה מאשר לחברה לאסוף – מידע שימוש (לרבות אודות נוהגיך באתר, פרסומות שקראת, עמודים בהם צפית והצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד). כמו כן, החברה תהיה רשאית להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים, לצרוך איסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי או מצרפי. מידע סטטיסטי מסייע לחברה בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שתוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שתוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. החברה לא תקשר מידע סטטיסטי למידע אישי.

ד.             שמירת מידע – יובהר כי המידע שנאסף, נשמר אצל ספקי אחסון וגיבוי מידע העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה הסכמה לחברה לשמור את המידע אצל כל ספק בהתאם לשיקול דעתה.

2.             שימוש במידע;

א.             אבטחת מידע – החברה מפעילה, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מערכות ונהלים לאבטחת מידע כמקובל בתחום, במטרה לצמצם סיכונים לחדירה בלתי מורשית ולאפשר הגנה על המידע המוזן למערכת. העברת המידע, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקודד (SSL). יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלו לא מעניקים בטחון מוחלט. בשימושך באתר הנך מאשר כי אתה מודע לכך שמדובר בפעולות מקוונות, וכי אין ביכולת החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכותיה או חשיפת המידע.

ב.             החברה תשתמש במידע שייאסף כאמור בסעיף 1 לעיל, בהתאם למדיניות הפרטיות או לפי הוראות הדין, לרבות למטרות הבאות: אספקת המוצרים שנרכשו, שיפור והעשרת שימוש בשירותי האתר (לרכות רכישת מוצרים),  התאמת שירותים להעדפותיהם של המשתמשים באתר, משלוח מידע פרסומי אודות מוצריה ו/או שירותיה של החברה, לרבות דוא״ל / מסרונים או בכל דרך אחרת. בהרשמתך לאתר (הכולל מסירת פרטים) בכל דרך, תהווה את הסכמתך לתנאי המדיניות ולתנאי השימוש והרכישה.

ג.             יובהר כי תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע הפרסומי. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.

ד.             החברה תוכל להשתמש במידע הנמסר על ידך אם סברה כי קיים צורך ביצירת קשר עמך לאחר הרשמתך לאתר, לרבות בעת רכישת מוצר, מילוי טופס יצירת קשר ו/או כל פנייה אחרת של מסירת פרטים באתר.

3.             מסירת מידע לצד ג׳

א.             החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף בהמשך שלפעילותך באתר, אלא במקרים הבאים:
–          לצורך אספקה תקינה של שירותים, לרבות משלוח רכישות באתר..
–          בהמשך או בקשר להפרה של תנאי השימוש ורכישה באתר ו/או ביצוע פעולה המנוגדת לדין (לרבות ניסיון לבצע פעולות אלה).
–          בהמשך לקבלת צו מטעם רשות מוסמכת.
–          בכל מחלוקת / טענה / תביעה / דרישה / הליך משפטי  בינך לבין החברה.
–          בכל מקרה בהם החברה סברה כי הדבר נחוץ לצורך מניעת נזק לגופך / רכושך ו/או נזק לגופו או רכושו של צד ג׳.
–          שיתוף מידע אודות שימוש שעשית באתר לחברות או ארגונים הקשורים לחברה. יובהר כי במעמד הזמנת מוצר, החברה תעביר מידע רלוונטי לספק השליחויות המועסק ע״י בחברה.
–          שיתוף במידע אנונימי מצרפי או סטטיסטי שנאסף בזמן השימוש באתר – עם ספקים ו/או שותפים עסקיים ו/או מפרסמים וכל צד ג׳ לפי תנאים מסחריים שתקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי החברה לא תחשוך בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
–          שיתוף במידע במקרה של מכירת העסק או חלק ממנו, לרבות במקרה של פירוק ולרבות העברה מחוץ לישראל. יכול ומידע על המשתמשים של החברה, לרבות מידע אישי, יועבר כחלק ממשא ומתן לקראת מיזוג, מכירה של המניות או של העסק של החברה. מידע זה ימשיך להיות כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות הזו. על ידי מתן מידע אלינו אתה מסכים מפורשות להעברה ושימוש כאמור, לרבות העברה מחוץ למדינת מגוריך.

ב.             לצורך תפעול השוטף והתקין של האתר, לרבות איסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, מובהר כי תהיה רשאית החברה לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”)  באתר.

ג.             תוכל להימנע מקבלת העוגיות ע״י שינוי הגדרות בדפדפן ברשותך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך מעוניין שהאתר יתאם להעדפות גלישה שלך. הואיל והשימוש ב״עוגיות״ מייעלת את השימוש באתר לרבות בצורך הזנת שמות משתמש וסיסמא.  חשוב לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק מהשירותים באתר.

4.             שונות / זכות עיון

א.             תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות חלים על השימוש באתר באמצעות כל טלפון נייד או מכשיר קצה אחר (כדוגמת מחשב, טאבלט וכיוב’).

ב.             רישומי המחשב של החברה מחייבים לכל דבר ועניין.

ג.             האמור בתנאי מדיניות הפרטיות, מנוסח בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך. כמו כן, תנאי מדיניות הפרטיות חלים על יחידים ותאגידים מכל סוג.

ד.             זכות עיון –  על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א – 1981, כל אדם אשר עשה שימוש באתר, יהיה זכאי בעצמו ,או על ידי בא כוחו (בהרשאה בכתב), לעיין במידע המוחזק עליו במאגרי החברה.  ביצוע תיקון / מחיקה של המידע יעשה בדרך הקבועה בתקנות. יובהר כי כל התנהלות בעניין המידע, תעשה בהתאם לתקנות.

ה.             שים לב כי מחיקת מידע מהאתר עלולה למנוע ממך להמשיך לקבל שירותים מהאתר.

ו.             שינוי ממדיניות הפרטיות –  החברה תהיה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות באתר. בביצוע השינויים, החברה תפעל למתן הודעה מתאימה לפני כניסת השינויים לתוקף.

ז.             שימוש באתר וכן המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי מדיניות הפרטיות יעיד על הסכמתו של המשתמש לתנאי מדיניות הקיימים בעת השימוש.

ח.             לכל שאלה מומלץ לפנות אלינו באמצעות דוא”ל sales@1848-winery.co.il או באמצעות טלפון: 02-5951848.